Fi’il Madhi, Fi’il Mudhari’ dan Fi’il Amar: Pengertian dan Contoh

Fi’il Madhi, Fi’il Mudhari’ dan Fi’il Amar: Pengertian dan Contoh

Pengertian Fi'il

Fi’il adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa dengan diiringi waktu, baik itu lampau, sekarang atau yang akan datang. Singkatnya fi’il adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Dilihat dari segi polanya, fi’il terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu madhi, mudhari dan amar.

Fi’il Madhi, Fi’il Mudhari’ dan Fi’il Amar: Pengertian dan Contoh

A. Fi’il Madhi

Fi’il madhi adalah kata yang menujukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau.
Fi’il madhi merupakan bentuk dasar dari kata dalam bahasa Arab. Ciri dari fi’il madhi adalah difathahkan huruf akhirnya kecuali jika fa’ilnya dhamir tertentu. Contoh fi’il madhi:
قَرَأَ – عَلِمَ – قَاتَلَ – اِنْكَسَرَ – اِسْتَشْفَى – تَجَلْبَبَ
Apabila subjeknya berupa isim dhamir, maka ujungnya berubah sesuai dengan dhamirnya. Berikut polanya:
Contoh
Pola
Dhamir
أَصْبَحَ
فَعَلَ
هُوَ
أَصْبَحَا
فَعَلَا
هُمَا
أَصْبَحُوْا
فَعَلُوْا
هُمْ
أَصْبَحَتْ
فَعَلَتْ
هِيَ
أَصْبَحَتَا
فَعَلَتَا
هُمَا
أَصْبَحْنَ
فَعَلْنَ
هُنَّ
أَصْبَحْتَ
فَعَلْتَ
أَنْتَ
أَصْبَحْتُمَا
فَعَلْتُمَا
أَنْتُمَا
أَصْبَحْتُمْ
فَعَلْتُمْ
أَنْتُمْ
أَصْبَحْتِ
فَعَلْتِ
أَنْتِ
أَصْبَحْتُمَا
فَعَلْتُمَا
أَنْتُمَا
أَصْبَحْتُنَّ
فَعَلْتُنَّ
أَنْتُنَّ
أَصْبَحْتُ
فَعَلْتُ
أَنَا
أَصْبَحْنَا
فَعَلْنَا
نَحْنُ


B. Fi’il Mudhari

Fi’il mudhari adalah kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang.
Cara mengubah fi’il madhi menjadi bentuk mudhari’ adalah dengan menambahkan salah satu huruf mudharaah yaitu alif, nun, ya’, dan ta’ yang dikumpulkan dalam kata (أَنَيْتُ).
ضَرَبَ يَضْرِبُ
عَلَّمَ يُعَلِّمُ
Pada fi’il tsulatsi maka difathahkan huruf mudharaahnya, disukunkan fa’nya dan berharakat ‘ainnya.
عَلِمَ يَعْلَمُ
دَخَلَ يَدْخُلُ
Sedangkan apabila fi’il madhinya terdiri dari 4 huruf maka didhammahkan huruf mudharaahnya dan kasrah ‘ainnya.
أَخْرَجَ يُحْرِجُ
وَسْوَسَ   يُوَسْوِسُ
Apabila pada fi’il madhi terdapat hamzah tambahan maka pada bentuk mudhari’ dibuang hamzahnya.
أَدْخَلَ يُدْخِلُ
اِسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ
Apabila pada bentuk madhi diawali ta’ tambahan maka fa’ dan ‘ainnya difathahkan.
تَبَاعَدَ يَتَبَاعَدُ
تَدَحْرَجَ يَتَدَحْرَجُ

Apabila pada bentuk madhi diawali hamzah’ tambahan dan hurufnya lebih dari 4 maka ‘ainnya dikasrahkan.
اِجْتَمَعَ يَجْتَمِعُ
اِسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ
Sama halnya dengan fi’il madhi, apabila fa’ilnya berupa isim dhamir maka ada perubaha. Berikut perubahannya:
Contoh
Pola
Dhamir
يَرْجِعُ
يَفْعَلُ
هُوَ
يَرْجِعَانِ
يَفْعَلَانِ
هُمَا
يَرْجِعُوْنَ
يَفْعَلُوْنَ
هُمْ
تَرْجِعُ
تَفْعَلُ
هِيَ
تَرْجِعَانِ
تَفْعَلَانِ
هُمَا
يَرْجِعْنَ
يَفْعَلْنَ
هُنَّ
تَرْجِعُ
تَفْعَلُ
أَنْتَ
تَرْجِعَانِ
تَفْعَلَانِ
أَنْتُمَا
تَرْجِعُوْنَ
تَفْعَلُوْنَ
أَنْتُمْ
تَرْجِعِيْنَ
تَفْعَلِيْنَ
أَنْتِ
تَرْجِعَانِ
تَفْعَلَانِ
أَنْتُمَا
تَرْجِعْنَ
تَفْعَلْنَ
أَنْتُنَّ
أَرْجِعُ
أَفْعَلُ
أَنَا
نَرْجِعُ
نَفْعَلُ
نَحْنُ


C. Fi’il Amar

Fi’il amar adalah kata kerta yang digunakan untuk memerintah atau memohon. Fi’il amar menunjukkan peristiwa yang akan datang.
Cara membuat fi’il amar adalah dengan mensukunkan akhirnya atau membuang nun dan membuang huruf mudharaahnya. Apabila setelah dibuang huruf mudharaah huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah washal. Apabila huruf ketiganya dhammah maka hamzahnya didhammahkan dan bila kasrah atau fathah maka hamzahnya disukunkan.
Mari kita membuat fi’il amar langkah per langkah:
Fi’il amar hanya berlaku untuk dhamir mukhathab.
Contoh
Pola
Dhamir
تَرْجِعُ
تَفْعَلُ
أَنْتَ
تَرْجِعَانِ
تَفْعَلَانِ
أَنْتُمَا
تَرْجِعُوْنَ
تَفْعَلُوْنَ
أَنْتُمْ
تَرْجِعِيْنَ
تَفْعَلِيْنَ
أَنْتِ
تَرْجِعَانِ
تَفْعَلَانِ
أَنْتُمَا
تَرْجِعْنَ
تَفْعَلْنَ
أَنْتُنَّ
Kemudian sukunkan akhirnya atau buang huruf terakhirnya. Dibuang akhirnya apabila akhirnya berupa nun tambahan dan sebelumnya mad atau berupa huruf ilat.
تُبَاعِدُ تُبَاعِدْ
تَرْجِعُ تَرْجِعْ
تَرْجِعُوْنَ تَرْجِعُوْا
تَقُوْلُ تَقُوْلْ تَقُلْ
تَخْشَى تَخْشَ
Kemudia huruf mudharaahnya dibuang. Apabila setelah dibuang huruf mudharaah huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah washal. Adapun cara baca hamzahnya adalah apabila huruf ketiganya dhammah maka hamzahnya didhammahkan dan bila kasrah atau fathah maka hamzahnya dibaca kasrah.
تُبَاعِدْ بَاعِدْ
تَرْجِعْ رْجِعْ اِرْجِعْ
تَرْجِعُوْا رْجِعُوْا اِرْجِعُوْا
تَقُلْ قُلْ
تَخْشَ خْشَ اِخْشَ
Berikut contoh fi’il amar dengan berbagai pola isim dhamir.
Contoh
Contoh
Dhamir
بَاعِدْ
اُدْخُلْ
أَنْتَ
بَاعِدَا
اُدْخُلَا
أَنْتُمَا
بَاعِدُوْا
اُدْخُلُوْا
أَنْتُمْ
بَاعِدِيْ
اُدْخُلِيْ
أَنْتِ
بَاعِدَا
اُدْخُلَا
أَنْتُمَا
بَاعِدْنَ
اُدْخُلْنَ
أَنْتُنَّ
Berikut tabel fi’il mutasharrif tam dengan perbandingan bentuk madhi, mudhari’ dan amar.
امر
مضارع
ماض
قُمْ
يَقُوْمُ
قَامَ
اُكْبُرْ
يَكْبُرُ
كَبُرَ
أَحْسِنْ
يُحْسِنُ
أَحْسَنَ
قَرِّبْ
يُقَرِّبُ
قَرَّبَ
تَكَلَّمْ
يَتَكَلَّمُ
تَكَلَّمَ
تَبَاعَدْ
يَتَبَاعَدُ
تَبَاعَدَ
Sudah faham? Kalau masih ada yang belum difahami dari materi di atas. Silahkan bertanya di kolom komentar! Terima kasih.